ยินดีตอนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้า

ชื่อ : นางสาวรัตนา ผดุงสำโรงเกิดวันที่ : 23 มิถุนายน 2528เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทยที่อยู่ : 50 หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี


จังหวัด นครราชสีมา 30250ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คณะครุศาสตร์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5


ห้องแนะนำบุคลากรภายในโรงเรียน